• 10 lipca br. zostało zawarte Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Płockim, a Stowarzyszeniem Mężczyźni Przeciw Przemocy (MPP), które dotyczy realizacji zadania pod nazwą: „PUNKT PROFILAKTYCZNO-KONSULTACYJNY DLA PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI, MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO".

  To zadanie publiczne z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, dofinansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętej uchwałą nr 897/56/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Ze strony Powiatu Płockiego Porozumienie będzie realizował Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

              Oferta jest nieodpłatna i skierowana przede wszystkim:

  • do dzieci, młodzieży i tzw. młodych dorosłych podejmujących zachowania ryzykowne w związku z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.
  • do dzieci i młodzieży zaliczanej do szeroko rozumianej kategorii "zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją", które weszły w konflikt z prawem oraz definiowanej jako "stwarzające trudności wychowawcze" i przejawiającej "zaburzenia w zachowaniu i emocjach".
  • do otoczenia „powyższych”, ich rodzin, opiekunów prawnych, osób bliskich i innych współuczestniczących w procesie wychowania oraz wsparcia (tzw. osoby znaczące, kuratorzy, nauczyciele etc).

              W ramach utworzonego Punktu Profilaktyczno - Konsultacyjnego, w zależności od potrzeb prowadzone będą zamiennie oddziaływania indywidualne i grupowe z zakresu: poradnictwa, konsultacji, diagnostyki, wsparcia, doradztwa, wczesnej interwencji profilaktycznej i tym podobnych (np. z elementami socjoterapii, treningów zastępowania agresji, wychowania resocjalizującego, pedagogizacji rodziców i innych w zależności od potrzeb). Punktem centralnym staną się procedury                    o zweryfikowanej skuteczności i użyteczności (evidence-based, dobór specjalistów) oraz programy rekomendowane, takie jak FreD goes net dla młodzieży (12-19 lat) eksperymentującej z alkoholem i używkami, bądź jaka weszła w konflikt z prawem w związku z posiadaniem substancji zabronionej lub byciu pod jej wpływem w chwili popełnienia czynu zabronionego (rekomendacje ORE, KBPN, IpiN).

  Począwszy od września, oferta nie będzie jedynie stacjonarna, zostanie rozszerzona również o pracę w terenie. Punkt będzie świadczył usługi wsparcia interwencyjnego dla szkół, placówek opiekuńczych i innych z terenu powiatu po tzw. nagłych zdarzeniach oraz współpracę z wymiarem sprawiedliwości (sądy rodzinne, kuratela ds. nieletnich etc.)

  Funkcjonowaniu Punktu będą towarzyszyły także działania okołoprojektowe, podnoszące jego skuteczność takie jak:

  - prelekcje szkoleniowe - otwierająca i zamykająca projekt,

  - zwoływanie interdyscyplinarnych zespołów roboczych ds. programu FreD goes net (GIF).

  Dane kontaktowe, terminy i godziny przyjęć będą podane do publicznej wiadomości oraz na bieżąco aktualizowane na stronach internetowych:

                          www.profilaktykaryzyka.pl

                          www.powiat-plock.pl, zakładka Promocja zdrowia

  Osoby kierowane prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie terminu i godziny konsultacji pod numerem telefonu 0 690 666 024 tylko i wyłącznie w trakcie dyżuru w niżej wymienionych dniach i godzinach.

  Z pomocy specjalistów dyżurujących w Punkcie, można będzie korzystać już od 17 lipca br.

  Spotkania indywidualne odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Płocku, ul. Bielska 59,    09-410 Płock według następującego harmonogramu:

  - 17 lipca /środa/, godzina 10.00 – 14.00, sala 602

  - 24 lipca /środa/, godzina 10.00 – 14.00, sala 602

  - 31 lipca /środa/, godzina 10.00 – 14.00, sala 602

  - 6 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 315

  - 13 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 315

  - 20 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 315

  - 27 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 315

  Terminy kolejnych spotkań zostaną podane na ww. stronach internetowych.

             

                                                                                               

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  i Transportu Sanitarnego w Płocku w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. będzie realizować zadanie  „Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego” w ramach konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego  z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.  pn. „Świadomy  i bezpieczny senior – inwestycją w życie i zdrowie”.

 • „Koperta Życia” to zestaw składający się z:

  • koperty oznaczonej naklejką: Koperta Życia dla Seniorów z Powiatu Płockiego;
  • karty informacyjnej do wypełnienia;
  • magnesu do umieszczenia na drzwiach lodówki.

 • „Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni”

                                                                                             Cecelia Ahern

  Idąc tropem powyższego cytatu pracownicy terapii zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie zorganizowali wernisaż prac mieszkańców domu: Pana Stefana Szymańskiego i Pani Barbary Antczak.

 • 6 lipca w Cieszewie gmina Drobin odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Płockiego Mariusza Bieńka. Organizatorem turnieju był LZS Wicher Cieszewo oraz radny Miasta i Gminy Drobin Andrzej Milczarek. Wręczenia nagród dokonał Członek Zarządu Powiatu w Płocku Bogdan Banaszczak wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Drobin Andrzejem Samorajem.

 • Kilkaset osób, głównie słuchaczy, wzięło udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego w Płockim Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, drugim roku akademickim w tej wyjątkowej uczelni.

  Powołanie PPUTW było przedsięwzięciem, jakiego jeszcze nie było ani w Powiecie Płockim, ani w kraju. Wspólną inicjatywą osób, którym Ziemia Płocka i jej mieszkańcy są wyjątkowo bliscy. Wszystko zaczęło się od Posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, który od lat nosił się z pomysłem utworzenia pewnej naukowej oferty dla seniorów z naszego regionu. Dodawał, że trzeba było tylko znaleźć kogoś do pomocy, kogoś z wiedzą i charyzmą, kto poświęciłby swój czas i pasję, by tę ideę wcielić w życie. Tymi charyzmatycznymi ludźmi okazali się Andrzej Barciński oraz Wiesław Żmuda – odpowiednio Prezes i Wiceprezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi. Do inicjatywy włączyły się również wyjątkowo mocno dwie Radne Powiatu Płockiego: Jadwiga Milewska - radna kadencji 2014-2018  oraz obecna radna Magdalena Woja, a także władze Powiatu ze Starostą Mariuszem Bieńkiem na czele, które zobowiązały się m.in. do objęcia patronatu honorowego nad działalnością edukacyjną Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy współpracy w zakresie pozyskiwania grantów na działalność statutową Uniwersytetu.

  Uroczyste otwarcie PPUTW odbyło się jesienią 2017 roku. Uniwersytet otworzył swoje filie w większości gmin Powiatu Płockiego, oferując kształcenie w najróżniejszych dziedzinach, które interesują słuchaczy.

  Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2018/2019 odbyła się w Hotelu Skansen Conference & Spa w Sierpcu, wzięło w niej udział kilkaset osób. Oczywiście przeważali wyjątkowi studenci, którym uśmiechy nie znikały z ust. Wśród obecnych byli również: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Przewodniczący Rady Powitu w Płocku Lech Dąbrowski,  Członkowie Zarządu Powiatu w Płocku Paweł Bogiel i Paweł Jakubowski, Dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek,  Radna Powiatu Płockiego Magdalena Woja, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku Małgorzata Struzik oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Karolina Koper. Oczywiście nie mogło zabraknąć Prezesa Andrzeja Barcińskiego i Wiceprezesa Wiesława Żmudy.

  Były podziękowania, gratulacje, życzenia oraz dyplomy świadczące o ukończeniu drugiego roku w PPUTW. Oficjalnym obchodom towarzyszyły także piknik oraz zwiedzanie Skansenu w Sierpcu.

 • W związku z realizacją zadania nr 6 Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dnia 02 lipca 2019 r. na Placu Piknikowym Dębowym w Płocku zorganizowano Piknik integracyjny dla 35 uczestników projektu, w tym 20 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dla grupy 15 osób z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, łącznie dla około 100 osób.

 • Pieniądze na remont zabytkowych kościołów, modernizację obiektów sportowych, oświatę oraz drogi. Samorząd Województwa Mazowieckiego w bieżącym roku przeznaczył miliony na wsparcie Powiatów, Miast i Gmin na Mazowszu. Pieniądze nie ominęły również Ziemi Płockiej, o tym na konferencji prasowej mówili przedstawiciele Zarządu Powiatu Płockiego: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Dyrektor płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Tomasz Kominek, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Andrzej Samoraj oraz dyrektor jednego z dwóch wydziałów pozyskujących środki unijne w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.