• Od 1 sierpnia 2017 r. podróżni mogą korzystać z systemu śledzenia pociągów i informacji pasażerskiej. To efekt realizacji europejskiego projektu RUMOBIL – „Mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznymi”, którego jednym z partnerów jest województwa mazowieckie.

  Podróżny za pośrednictwem usługi „Sklep Play” (dla systemu Android) może pobrać na swój smartfon lub tablet aplikację tropKM. Jest ona dostępna również na urządzenia z system iOS.

  Po zainstalowaniu aplikacji, pasażer otrzymuje dostęp do systemu śledzenia pociągów poruszających się po linii kolejowej nr 27 (Nasielsk – Sierpc) oraz nr 33 (Sierpc – Płock – Kutno).

  System RUMOBIL:

  • oparty jest na urządzeniach GPS zamontowanych w pojazdach,

  • daje pasażerom dostęp do aplikacji na urządzenia mobile oraz do strony www z urządzeń stacjonarnych,

  • zapewnia wyszukanie pociągu, jego lokalizację w czasie rzeczywistym,

  • gwarantuje dostęp do interaktywnej mapy, pokazującej aktualną pozycję pociągu, jego numer, relację oraz prędkość, z jaką się porusza (aktualizacja automatyczna co 15 sekund),

  • informuje o czasie opóźnienia pociągu (jeżeli występuje), zawiera opis taboru i utrudnień na linii,

  • daje możliwość sprawdzenia aktualnego rozkładu jazdy pociągów.

  Infokioski

  W budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz na dworcu kolejowym w Płocku postawiono kioski informacyjne, które umożliwią pasażerom dostęp do informacji przydatnych przy podróży pociągami Kolei Mazowieckich. Urządzenia wyposażone są w duży ekran dotykowy oraz tradycyjną klawiaturę, umożliwiającą nawigowanie i poruszanie się po wyświetlonej stronie.

  Infokioski mają te same funkcje i podobną zasadę działania jak aplikacja na urządzenia mobilne. Dodatkowo jednak, po kliknięciu na jeden z trzech umieszczonych na samej górze logotypów (Mazowsza, Kolei Mazowieckich i Programu Interreg), użytkownik ma możliwość przeglądania ich oficjalnej strony internetowej.

  Udogodnienia dla niepełnosprawnych

  Kioski przystosowane są do korzystania przez osoby niepełnosprawne (np. poruszające się na wózkach inwalidzkich). Czarny guzik (z zaznaczonymi strzałkami „góra – dół”) umiejscowiony po lewej stronie kiosku umożliwia podnoszenie lub opuszczanie urządzenia w celu zapewnienia użytkownikowi ergonomicznej pozycji.

 • Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
  2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
  1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i rodzaj dokumentu potwierdzające w/w uprawnienie

  I. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
  1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2017 r. poz.1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832), lub
  3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
  4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
  5) która nie ukończyła 26 lat, lub
  6) która ukończyła 65 lat, lub
  7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
  8) która jest w ciąży.
  II. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
  1) pkt I. 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2) pkt I. 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  3) pkt I. 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  4) pkt I. 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
  5) pkt I. 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  6) pkt I. 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
  7) pkt I. 8 – wykazuje się przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
  III. Osoba uprawniona, o której mowa w pkt I. 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
  IV. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt I. 1 – 6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt I. 1 – 6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt. II. 1 – 5 i 7.
  V. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w pkt I.8 jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
  VI. Oświadczenia, o których mowa w pkt II. 6 oraz w pkt. III i IV, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY  PŁOCKIEGO z dnia lipca 2017 r. o przystąpieniu do opracowania projektów uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa  położonych na terenach 129 obrębów ewidencyjnych w 5 gminach powiatu płockiego, tj.: Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice i Staroźreby 

 •  

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.