• Uchwała nr 62/2019 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Płockiego w 2019 roku

 • Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 roku

 • Obwieszczenie Starosty Płockiego w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia starosty na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub mieszańców

 • Prezentacja założeń projektu:

  Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

  Projekt realizowany jest przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Rzeszowie reprezentujący województwo podkarpackie oraz Partnerów Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  w Warszawie.

  Całkowita kwota projektu: 12 893 583,46 PLN

  Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu
  i województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

  Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich.

  Grupę docelową projektu stanowić będzie 350 podmiotów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenach wiejskich woj. mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

  Wśród 350 podmiotów objętych wsparciem znajdą się:

  - jednostki samorządu terytorialnego, gminu i powiatu oraz ich jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS, PCPR), edukacji (przedszkola, szkoły) i kultury (ośrodki kultury, biblioteki);

  - inne instytucje pomocy i integracji społecznej (domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, WTZ, ZAZ);

  - NGO;

  - podmioty realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny (placówki opiekuńczo-wychowawcze);

  - inne pomioty sektorowe (sądy, powiatowe podmioty policji, poradnie psychologiczne, instytucje rynku pracy itp.

  - podmioty samorządowe i administracji rządowej realizujące zadania na poziomie wojewódzkim (kuratoria oświaty, komendy wojewódzkie policji, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej).

  Czas trwania projektu: 01.04.2018 - 31.03.2021r.

  I kamień milowy: 28.03.2018 r. – 27.03.2019 r.

  II kamień milowy 28.03.2019 r. – 27.09.2020 r.

  III kamień milowy 28.09.2020 r. – 27.12.2020 r.

  IV kamień milowy 28.12.2020 r. – 27.03.2021 r.

  Działania w poszczególnych kamieniach milowych:

  I kamień milowy 12 miesięcy – opracowanie modelu:

  -Liczba pracowników OPS/PCPR, skorzystają z doradztwa w projekcie- 14

  -Liczba powołanych Zespołów ds. Modelu – 1

  -Liczba pracowników socjalnych objętych coachingiem – 14

  -Liczba wypracowanych Modeli Kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i Integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych-1

  -Liczba partnerskich spotkań wymiany doświadczeń- 1

  -Liczba działań edukacyjno-szkoleniowych- 3

  -Liczba raportów z przeprowadzonych badań fokusowych – 9

  -Liczba powołanych Gminno- Powiatowych zespołów Kooperacji- 8

  -Liczba uruchomionych i prowadzonych platform edukacyjnych – 1.

  Działania dla G/P:

  • Udział G-PZK (Gminno-Powiatowe Zespoły Kooperacji) w badaniu fokusowym, które określi potrzeby/trudności/zasoby potrzebne do budowania kooperacji (czerwiec – sierpień 2018 r.). Celem badania jest analiza potrzeb i oczekiwań w zakresie możliwości kooperacji na rzecz rodzin, identyfikacja barier utrudniających kooperację w środowisku wiejskim, analiza zasobów do kooperacji podmiotów powiatowych i gminnych różnych sektorów.

  Na podstawie informacji zebranych od przedstawicieli różnych podmiotów pomocy społecznej i sektorowych, działających na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie opracowane zostaną wnioski do tworzenia Modelu Kooperacji. FGI, czyli zogniskowane wywiady grupowe, prowadzone będą w grupie celowo dobranych osób. Na podstawie badań zostanie opracowanych 8 raportów cząstkowych oraz 1 raport podsumowujący/wojewódzki.

  • Udział w Szkole Kooperacji (lipiec – wrzesień 2018 r.): 2 jednodniowe szkolenia oraz 3 dniowe spotkanie.
  • 2 jednodniowe szkolenia po 8 h:

  Tematyka pierwszych 8 szkoleń: zasady i formy współpracy, partycypacja, budowanie zespołu, metody kooperacji;

  Tematyka drugich 8 szkoleń: efektywna praca z rodziną, nowe metody pracy z rodziną (genogram, empowerment, TSR), praca środowiskowa, wykorzystywanie potencjału podmiotów pomocowych;

  Miejsce szkolenia: Szkolenia realizowane będą na terenie następujących 8 gmin z 6 powiatów woj. mazowieckiego, które biorą udział w projekcie;

  • Celem spotkania 3 dniowego jest poznanie narzędzi do budowania i trwałości kooperacji, wymiana doświadczeń zespołów z gmin wiejskich dot. tworzenia modelu współpracy między służbami pomocy społecznej a podmiotami i instytucjami innych sektorów; omówienie wyników badań fokusowych, wypracowanie wstępnych narzędzi wniosków i założeń modelu, przygotowanie szkicu rekomendacji do koncepcji modelu;

  Miejsce spotkania: hotel na terenie województwa mazowieckiego.

  • Powołanie animatora - w każdej gminie – animacja, organizacja i wsparcie G-PZK oraz PZK - na terenie Gmin/Powiatów wybranych do projektu zaangażowani zostaną animatorzy (pracownicy OPS i PCPR), którzy wraz z Zespołem ds. Modelu odpowiadać będą za wybór podmiotów niezbędnych do opracowania założeń Modelu Kooperacji i zawiązanie G-PZK. Animator będzie również odpowiedzialny za m.in komunikację pomiędzy członkami zespołu/rzecznictwo projektu i założeń modelu w gminie/powiecie, prezentacje na sesji Gminy/Powiatu założeń modelu oraz modelu/prowadzenie dokumentacji prac G-PZK, w tym opracowanie sprawozdań/przygotowanie konsultacji modeli, wypracowanie rekomendacji Animator będzie miał zapewnione wsparcie coacha przy opracowaniu modelu współpracy między służbami pomocy społecznej a podmiotami i jednostkami innych sektorów (Policja Sądownictwo, Edukacja, Kultura, Zdrowie itp.) polegające na rozwoju potencjału twórczego, obudzeniu wiary w społeczną przydatność, zwiększeniu świadomości własnych zasobów, rozwoju skutecznej komunikacji i współpracy. Animatorzy po ukończonych szkoleniach (podstawowych, kompetencyjnych) coachingu, superwizji, opracowaniu, testowaniu modelu kooperacji mogą stać się trenerami kooperacji w gminach i powiatach. Jednocześnie zbudują bazę specjalistów gminno-powiatowych w strukturach pomocy społecznej.

  Przez 6 miesięcy G-PZK wspólnie wypracują z Zespołem ds. Modelu założenia Modelu Kooperacji. Po opracowaniu Modelu Kooperacji zostaną przeprowadzone konsultacje modelu w podmiotach, które nie brały udziału w przygotowaniu modelu.

  II kamień milowy 18 miesięcy– testowanie modelu:

  • Dobór 6G i 4P do udziału w pilotażu
  • Zawiązanie 6 Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK)
  • Wybór osób/rodziny do udziału w pilotażu
  • Opracowanie kontraktów socjalnych/rodzinnych
  • Pilotaż Modelu
  • Wypracowanie rekomendacji do Modelu
  • Podsumowanie efektów oddziaływań PZK

  -Liczba pracowników OPS/PCPR, skorzystają z doradztwa w projekcie- 10

  -Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których pilotażowo wdrożono wypracowany Model Kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych – 10
  -Liczba partnerskich spotkań wymiany doświadczeń – 5

  -Liczba sprawozdań z przeprowadzonego pilotażu na terenie makroregionu – 1

  -Liczba zawiązanych Partnerskich zespołów Kooperacyjnych – 6

  -Liczba wypracowanych rekomendacji dla Modelu – 1

  -Liczba działań edukacyjno-szkoleniowych – 3

  Działania dla G/P:

  • Udział PZK (Partnerskie Zespoły Kooperacji) w badaniu fokusowym (czerwiec-lipiec 2019 r.), którego celem będzie zebranie informacji na temat poziomu przygotowania podmiotów PZK do wdrażania modelu kooperacji, analiza oczekiwań jak opracowany model może ułatwić współpracę między instytucjami, analiza możliwości kooperacji na rzecz rodzin/osób z określonym typem trudności (określonym, wybranym do testowania problemem w gminie), analiza sposobu wykorzystania zasobów, w tym narzędzi z modelu kooperacji.

  Na podstawie badania zostanie opracowanych 6 raportów cząstkowych przed rozpoczęciem testowania modelu oraz 1 raport podsumowujący/wojewódzki.;

  • Udział PZK (Partnerskie Zespoły Kooperacji) w badaniu fokusowym (lipiec – sierpień 2020 r.).

  Celem trzeciego badania fokusowego jest analiza korelacji pomiędzy kooperacją a efektywną pomocą rodzinom, analiza czynników efektywnej kooperacji podmiotów, a także opracowanie rekomendacji dla systematycznej kooperacji w kontekście określonych problemów społecznych oraz ogólnej pracy modelem kooperacji na rzecz rodzin w gminach wiejskich.

  Na podstawie badania zostanie przeprowadzonych 6 raportów cząstkowych z badania na zakończenie testowania modelu oraz 1 raport podsumowujący/wojewódzki.

  • Projekt socjalny: Zespoły ds. Modelu wraz z każdym PZK w gminach zadbają o przygotowanie projektu socjalnego, ukierunkowane na osoby/rodziny objęte testowaniem. Projekt socjalny jako narzędzie pracy z grupami/środowiskiem zostanie wpisany do modelu kooperacji gmina/powiatów wiejskich, więc jak wszystkie elementy modelu wymaga testowania w praktyce. Uczestnikami działań będą podmioty z gmin o różnej, w tym niskiej lub zerowej aktywności w obszarze projektów socjalnych, zadaniem Zespołu ds. Modelu w terenie będzie określenie problemów socjalnych grup rodzin objętych testowaniem, a także przygotowaniem wspólnie z PZK i wdrożenie projektu socjalnego. W celu przygotowania projektu socjalnego ZM oraz PZK wraz z wójtem/starostom określą jakich usług/działań grupowych/środowiskowych (zgodnie z opracowanym koszykiem aktywności i usług) brakuje do pomocy i usamodzielniania osób/rodzin (po spotkaniu diagnostycznym), na tej podstawie opracują projekt, zaś finanse na realizację projektu pozwolą wdrożyć zadania i dokonać ewaluacji. W kolejnych latach, podmioty po nabyciu umiejętności projektowania, będą mogły wykorzystać opracowane projekty do wnioskowania zewnętrznego lub zabezpieczenia środków w budżetach samorządów na cele projektowe.

  CEL:

  Zapewnienie dostępu do niezbędnych usług społecznych rodzinom korzystającym z pomocy społecznej na terenie gmin testujących projekt. Odbiorcami projektu socjalnego będą osoby/rodziny, grupy, ich otoczenie, społeczność lokalna wybrane przez animatora i PZK do testowania.

  SPOSÓB FINANSOWANIA I ROZLICZANIA:

  Po opracowaniu projektu (oferta zostanie opracowana przez Zespół ds. Modelu w MCPS wraz z katalogiem stawek, przygotowany przez PZK przy pomocy Zespołu ds. Modelu wniosek zostanie złożony do MCPS). Po jego ocenie przez Zespół ds. Modelu i zespół zarządzający projektem, ewentualnie animatorzy PZK zostaną zaproszeni do konsultacji. Po akceptacji projektu socjalnego, na podstawie zapisanych w nim usług MCPS dokona wyboru wykonawców/dostawców zgodnie z PZP oraz obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.

  ZADANIA PROJEKTU:

  Zadania projektu mogą dotyczyć usług, niedostępnych lub niewystarczających w powiecie/gminie, a wskazanych przez PZK jako niezbędne do osiągnięcia celu w projekcie socjalnym (aktywizacji, usamodzielnienia/ względnego usamodzielnienia osób/rodzin uczestniczących w testowaniu modelu). W ramach projektu socjalnego mogą zostać zaplanowane i sfinansowane usługi i szkolenia realizowane dodatkowo przez podmioty (poza godzinami) na rzecz osób/rodzin, w tym:

  • usługi na rzecz osób dorosłych, dzieci (np. diagnostyka, poradnictwo, konsultacje, szkolenia, terapia, rehabilitacja, praca z trenerem, asystentem itp.);
  • usługi na rzecz rodziny/grup (warsztaty, treningi, mediacje, poradnictwo, terapia, szkolenia specjalistyczne, edukacja itp.);
  • usługi na rzecz środowiska lokalnego/społeczności (np. utworzenie Klubu, Centrum Wolontariatu, edukacja społeczności itp.);
  • szkolenia kompetencyjne dla kadr (np. mediatora, terapii W. Sherborne, prowadzenie asysty itp.).
  • Spotkania diagnostyczne: W ramach II Kamienia Milowego pilotażem zostanie objęte 5-10 osób/rodzin/ na województwo. Z każdą osobą/rodziną zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji. Diagnozy będą przeprowadzone w formie warsztatowej i będą prowadzone przez PZK. Podczas II KM, po wybraniu 5-10 osób/rodzin z dominującym w gminie problemem społecznym (np. w gminie A: 5- 10 rodzin z problemem uzależnienia, w gminie B: 5-10 z os. niepełnosprawną, w gminie C: 5-10 z trudnościami op-wych.) przez PZK do testowania modelu, zaplanowano warsztaty diagnostyczne podmiotów PZK z rodzinami. Będzie to jednodniowe, 6h spotkanie w dostosowanym transportowo i lokalowo miejscu w gminie, popołudniu lub w sobotę (poza godz. pracy członków PZK). Spotkanie diagnostyczne oraz narzędzia do pracy indywidualnej i grup. (scenariusze) zostaną przygotowane zgodnie z modelem przez członków PZK. Każdy z nich podczas spotkania będzie pełnił funkcję os. prowadzącej.

  Celem warsztatów jest wstępna diagnoza, określenie oczekiwań do planowania pracy z rodziną w kontrakcie socjalnym/rodzinnym, wzajemne poznanie się osób w sprzyjającej, bezpiecznej atmosferze oraz wzmocnienie rodziny.

  III kamień milowy 3 miesiące – podsumowanie testów

  1. Podsumowanie wyników pilotażu i opracowanie Księgi Rekomendacyjnej
  • Liczba opracowanych raportów – Księga rekomendacyjna – 1

  Efekty pilotażu zostaną opublikowane na platformie edukacyjnej.

  Platforma edukacyjna będzie upowszechniała wypracowane 3 modele kooperacji (dla gmin wiejskich, wiejsko-miejskich, miejskich), materiały ze spotkań/konferencji, sprawozdanie z przeprowadzonego pilotażu, Księgę rekomendacyjną.

  IV kamień milowy 3 miesiące: działania edukacyjne

  1. Wydanie publikacji - Księga rekomendacyjna.
  2. Upowszechnienie informacji na platformie edukacyjnej.
  3. Prezentacje efektów testów modelu w makroregionie poprzez:
  • Realizacja 1 konferencji edukacyjnych dla przedstawicieli JST, pracowników socjalnych
  • Realizacja 4 spotkań seminaryjno-warsztatowych dla podmiotów sektorowych, na których nastąpi prezentacja 3 modeli kooperacji, prezentacja rezultatów testów i wypracowanych rekomendacji zawierających opisane i zebrane w katalogu bariery utrudniające kooperację różnych podmiotów i instytucji i propozycje ich likwidacji.
  1. Przyznanie certyfikatów Lider Kooperacji dla G/P, animatorów, podmiotów sektorowych PZK.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.