Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Płock, dnia 12 kwietnia 2018 roku

GGN-II.6840.9.2016

ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU

         Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 b, art. 39 ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, pkt 3, art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ

POWIATU PŁOCKIEGO

1.      Miejsce położenia nieruchomości: obręb ewidencyjny i gmina Mała Wieś.

2.     Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, opis nieruchomości:

Nieruchomość bez zabudowań.

a/  działka ewidencyjna nr 31/43 o pow. 0,0141 ha w tym użytki gruntowe:

- grunty orne              RIVa                0,0141 ha

3.     Księga wieczysta PL1P/00094887/1, prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Dla działki ewidencyjnej nr 31/43 położonej w obrębie i gminie Mała Wieś nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Rady Gminy Mała Wieś Nr 168/XXIII/2001 z dnia 27/09/2001,
dz. nr 31/43 jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. Termin wydania nieruchomości: 14 dni od daty podpisania aktu notarialnego.
 2. Wysokość ceny wywoławczej: 2 126,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) netto.
 3. Obciążenie nieruchomości:

Nieruchomość nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 2. Termin, miejsce składania pisemnych ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie i gminie Mała Wieś” do dnia 24 maja 2018 roku do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku w Kancelarii Ogólnej, przy ul. Bielskiej 59 w Płocku.

Pisemna oferta powinna zawierać:

a/  imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b/  datę sporządzenia oferty,

c/  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d/  oferowaną cenę,

e/  dowód uiszczenia wadium.

 1. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:

a/ Pan Leszek Majewski – Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  - pokój nr 314 tel. 24-267-67-47.

b/ Pan Paweł Różański – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 312 tel. 24-267-67-47.

c/ Pani Krystyna Zawadka – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 311 tel. 24-267-67-54.

d/ Pani Renata Gwiazda – Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 309 tel. 24-267-67-52.

 1. Termin i miejsce jawnej części przetargu:

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 29 maja 2018 roku
o godz.1300 w Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59 pok. 315
(III piętro).

 1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

a/  Wysokość wadium ustala się na kwotę: 425,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100).

b/  Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

c/  Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku - Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia 24 maja 2018 roku.

d/  Wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego należy złożyć w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59. najpóźniej do dnia 24 maja 2018 roku.

e/  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.

 1. Koszty umowy notarialnej, opłat wieczysto księgowych, podatków, podatku VAT itp. ponosi nabywca.
 2. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu w formie aktu notarialnego – wadium ulega przepadkowi.

 1. Zarządowi Powiatu w Płocku przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert lub bez podania przyczyn.

 

 

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.